Statut

Statut Fundacji im. Henriego Bergsona

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Część wstępna]

1. Fundacja im. Henriego Bergsona (zwana dalej: „Fundacją”) ustanowiona została przez „Plagiat.pl” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 17 stycznia 2017 roku przed notariuszem Pauliną Piotrowską w Warszawie za Repertorium A nr 104/2017.
2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
3. Zmiana Statuty może zostać dokonana przez Fundatora.

§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
3. Fundacja nie jest związana z żadnymi partiami politycznymi, związkami wyznaniowymi ani organizacjami politycznymi.

§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5 [Zasady i zakres działalności Fundacji]

1. Fundacja działa zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
2. Fundacja działa w zakresie wspomagania edukacji, nauki oraz ochrony własności intelektualnej.

§ 6 [Cele statutowe Fundacji i formy prowadzenia działalności]

1. Fundacja działa dla osiągania następujących celów i w następujących formach:
a) Działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia w Polsce;
b) Działania mające na celu ochronę własności intelektualnej w Polsce;
c) Działania mające na celu monitorowanie procedur dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz przestrzegania praw autorskich w polskich szkołach wyższych;
d) Działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego;
e) Działania na rzecz rozwoju edukacji;
f) Badania związane z jakością edukacji;
g) Działania edukacyjne w zakresie własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedur antyplagiatowych, takie jak konferencje, szkolenia, warsztaty;
h) Przygotowywanie i dystrybucja informacji dotyczących własności intelektualnej, prawa autorskiego i procedur antyplagiatowych;
i) Tworzenie procedur związanych z poprawą jakości kształcenia i procesem dyplomowania;
j) Prowadzenie audytu procedur antyplagiatowych i systemów ewaluacji jakości kształcenia;
k) Prowadzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony własności intelektualnej i poprawy jakości systemu edukacyjnego;
l) Wspieranie i promowanie działań edukacyjnych.

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8 [Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§ 9 [Właściwy minister]

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10 [Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 1.500,00 zł, oraz środki pieniężne, nieruchomości i ruchomości, oraz wszelkie inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie działalności statutowej.

§ 11 [Przeznaczenie wybranych dochodów]

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 12 [Zarząd]

1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.
3. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
4. W przypadku Zarządu składającego się co najmniej z dwóch osób, do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
5. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na czas nieokreślony. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
6. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
7. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia;
b) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
c) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
e) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
f) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
g) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz
likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
h) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
i) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
j) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i
innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom
fizycznym i prawnym;
k) wszelkie inne działania mające na celu bezpośrednio lub pośrednio realizowanie zadań statutowych Fundacji, przy czym powyższa przykładowa lista kompetencji Zarządu nie może być interpretowana w sposób ograniczający w zakresie kompetencji wprost nie wymienionych.
8. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
9. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenia Fundacji mogą się odbywać także przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagane jest uczestnictwo w obradach co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 13 [Działalność gospodarcza Fundacji]

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację przeznacza się kwotę 1.000,00 zł.
3. Przedmiot działalności gospodarczej określa Zarząd. Działalność gospodarcza może w szczególności obejmować:
a. PKD 58 – Działalność wydawnicza;
b. PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
c. PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
d. PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;
e. PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
f. PKD 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe;
g. PKD 70 – Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem;
h. PKD 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne;
i. PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;
j. PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
k. PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
l. PKD 77 – Wynajem i dzierżawa;
m. PKD 78 – Działalność związana z zatrudnieniem;
n. PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
o. PKD 85 – Edukacja;
p. PKD 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona w kraju i zagranicą, we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
5. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.